Termenii și condițiile de utilizare ale aplicației BOLO și ale site-ului boloapp.ro

Acceptarea condițiilor

Prin accesarea site-ului web boloapp.ro și/sau a oricărei pagini a acestuia și/sau al aplicației BOLO sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați site-ului web boloapp.ro sau aplicația BOLO.

Descrierea serviciilor

Siteul nostru boloapp.ro si/sau aplicația BOLO vă pune la dispoziție informațiile în scop informativ general și nu garantează exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site sau in aplicație toate informațiile să fie exacte.

Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a aplicației BOLO si ale site-ului BOLOAPP.RO de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând aplicația BOLO sau site-ul nostru boloapp.ro, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

Convenție – mandat de reprezentare

Între : “Bolo Aplication Group SRL – Asistent în Brokeraj al RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL” , numit în continuare MANDATAR;

și

Client/Utilizator așa cum este identificat el în formularele de contact sau de comandă numit în continuare MANDANT;

ținând cont că

Mandatarul este persoana juridică română, autorizată în condițiile Legii nr.32/2000 sa desfășoare activitatea de broker de asigurare, care negociază pentru clienții sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare și acorda asistență inainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor; părțile au convenit încheierea prezentei Conventii (Mandat de reprezentare) cu respectarea următoarelor clauze:

1.OBIECTUL CONVENTIEI
1.1.Obiectul convenției consta în reprezentarea de către MANDATAR a intereselor MANDANTULUI în legătură cu orice operațiune din domeniul asigurărilor private.
1.2.De asemenea, MANDANTUL conferă MANDATARULUI dreptul de a negocia și intermedia încheierea, modificarea sau reînnoirii politei si a contractului de asigurare cu societatea de asigurare indicată.

2.OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. MANDATARUL are următoarele obligații:
2.1.1.MANDATARUL va urmări derularea contractelor de asigurare, acordand asistenta pe durata derulării acestora, informand MANDANTUL despre scadenta ratelor de asigurare, expirarea contractelor și eventual asupra modificărilor ce trebuiesc efectuate pentru actualizarea contractelor de asigurare.
2.1.2. În situația când clientul/utilizatorul specifica sau solicita in mod expres, MANDATARUL participa activ la lichidarea tuturor daunelor acoperite de politele de asigurare din gestiune, urmărind în principal ca despagubirile sa fie plătite într-un timp cat mai scurt și cuantumul acestora sa fie corect calculat.
2.2. MANDANTUL are următoarele obligații:
2.2.1.Sa pună la dispozitia MANDATARULUI toate informatiile necesare în vederea obținerii celor mai bune oferte de asigurare.
2.2.2.Sa comunice MANDATARULUI orice schimbare privind: sediul, amplasarea riscurilor, valorile asigurate, domeniul de activitate etc. pentru ca acesta să poată efectua modificările în contractele de asigurare.
2.2.3.Sa informeze MANDATARUL despre producerea oricaror daune, pentru ca acesta să poată lua toate măsurile ce se impun pentru lichidarea promptă a lor.
2.2.4.In cazul in care MANDANTUL doreste ca o parte din portofoliul sau de asigurare sa fie gestionat direct sau de către alte terte persoane juridice sau fizice, să informeze MANDATARUL despre acest lucru, pentru evitarea oricăror confuzii.

3.DURATA CONVENTIEI
3.1. Prezenta convenție se încheie pentru o perioada de 1 (un) an incepand cu data semnării sale despre parti.
3.2. Se considera ca prezenta conventie a fost prelungita tacit pentru o perioada egala, dacă nu a fost denunțată de nici una din părți cu cel puțin 60 de zile înainte de expirare.

4.CLAUZE SPECIALE
4.1.Părțile se obliga sa pastreze confidentialitatea operațiunilor desfășurate, a datelor, documentelor și a informațiilor obținute pe perioada derularii prezentei conventii, astfel incat sa fie protejate imaginea și/sau interesele fiecăreia dintre părți.
4.2.De asemenea, părțile se obliga sa nu transmita informațiile obtinute ca urmare a derulării prezentei conventii și nici documentele încheiate unei terte persoane, alta decat societatea de asigurare.
4.3. Pe durata derulării prezentei conventii, MANDANTUL nu are dreptul să încheie același fel de mandat pentru categoria de produse de asigurare ce deriva din prezenta, cu un alt intermediar în asigurari; prezentul mandat înlocuiește orice alt mandat anterior încheiat.
încălcarea acestor prevederi se sancționează cu rezilierea prezentei conventii, și dacă partea ce invocă aceasta clauza a fost lezata are dreptul sa ceara daune-interese.

5.NOTIFICARI
5.1.Toate informațiile furnizate de fiecare parte contractantă se vor comunica pe suport de hârtie sau pe orice alt suport disponibil și accesibil acestora (fax, e-mail, scrisoare recomandata), cu claritate si exactitate, în limba romana sau orice alta limba agreata de parti.
5.2.Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, informațiile pot fi furnizate verbal, atunci cand partea interesată solicita acest lucru sau atunci cand se solicita încheierea urgentă a contractului de asigurare, urmand ca într-un termen cât mai scurt după încheierea acestuia, informațiile sa fie comunicate și în conformitate cu dispozițiile alineatului precedent.

6.ÎNCETAREA și REZILIEREA CONVENTIEI
6.1. Prezenta convenție încetează de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, după cum urmează:
– la expirarea termenului/duratei de validitate pentru care a fost încheiată;
– prin acordul de voință al părților semnatare;
– prin declararea stării de incapacitate de plată sau declanșarea procedurii de lichidare (faliment) a uneia din parti;
– prin revocarea prezentului mandat de către una din parti;
6.2. Oricare din parti poate cere rezilierea prezentei conventii notificand în scris, cu un preaviz de minim 60 zile, in cazul in care cealalta parte:
nu executa o obligatie considerata esentiala pentru prezenta conventie, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o nouă nerespectare a acesteia va duce la rezilierea prezentei conventii, sau cesioneaza drepturile și obligațiile prevăzute de prezenta convenție fără acordul celeilalte parti, sau încălcarea oricărei clauze prezentată la pct.4 al prezentei conventii.

7.CLAUZE FINALE
7.1.Prezentul mandat este cu titlu gratuit, MANDANTUL neavand nici o obligație de plata fata de MANDATAR, dacă obiectul prezentei conventii s-a realizat.
7.2.Părțile convin ca pe parcursul derularii prezentei conventii, la cererea MANDANTULUI, MANDATARUL sa efectueze servicii suplimentare consultanță și asistență, situație ce determina încheierea unui act adițional, cu titlu oneros.
7.3.Orice litigiu între părți va fi solutionat pe cale amiabila sau mediat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, www.asfromania.ro.
7.4. Părțile pot conveni asupra modificării prezentei convenții prin încheierea în forma scrisă de acte adiționale.

ATENTIE:
Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006)
“Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice
(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci cand sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al părților asupra utilizarii mijloacelor electronice.
(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. “
Informațiile furnizate de către Utilizatori vor fi stocate de către Mandatar în format electronic și nu vor fi furnizate către nici o alta terta parte, decât cele implicate în mod direct de furnizarea serviciilor specifice aplicației BOLO. Mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziție destinatarului pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor sunt: email (contact@boloapp.ro) sau online, prin aplicatie de suport.
Limba în care se poate încheia contractul este numai limba romana.
Termenii și condițiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru toate aplicatiile si website-urile pentru care Bolo Aplication Group SRL are calitatea de autor / proprietar / administrator.
Contractele de asigurare se supun reglementărilor emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, www.asfromania.ro, împreuna cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărei societăți de asigurare în parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente în integralitatea lor.
Termenii și condițiile de folosire se supun legislației romane. In caz de litigiu, se va încerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească.

Corectitudinea datelor

Asiguratul/solicitantul declara ca cunoaste dispozițiile articolului 244 Cod penal cu privire la inducerea sau menținerea în eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, că datele completate sunt corecte și corespund unuia dintre următoarele documente : certificat de înmatriculare/carte de identitate a vehiculului sau fisa de inmatriculare semnată și avizata in dreptul cumparatorului (daca este cazul).

Drepturi de autor

Mandatarul beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. Conținutul integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris al proprietarului.

Condiții de utilizare. Garanții.

Utilizatorul folosește aplicația BOLO și site-ul boloapp.ro pe riscul propriu, Mandatarul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau că urmare a utilizării informațiilor de pe Site. Mandatarul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.


Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Drepturile asupra conținutului site-ului boloapp.ro

BOLO APLICATION GROUP SRL deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta toate drepturile de autor și cele brevetate. Nu aveți dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați, dezasamblați aplicația software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea BOLO APLICATION GROUP SRL, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului BOLOAPP.RO este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de BOLO APLICATION GROUP SRL. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea BOLO APLICATION GROUP SRL.

Accesul și utilizarea paginii BOLOAPP.RO sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găși informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe BOLOAPP.RO sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii BOLOAPP.RO pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul BOLOAPP.RO nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților BOLOAPP.RO.

Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor oferite de BOLO APLICATION GROUP SRL.

BOLO APLICATION GROUP SRL nu va acordă nici o garanție referitoare la:

  • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
  • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
  • inexistența pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, BOLO APLICATION GROUP SRL nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele BOLOAPP.RO, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului BOLOAPP.RO nu poate constitui o oferta fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea BOLOAPP.RO în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conținutul paginii web BOLOAPP.RO, a informațiilor și a altor materiale prezentate de comunitatea BOLOAPP.RO nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

BOLOAPP.RO nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței; nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nici o persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

Obiectivul conținutului site-ului boloapp.ro

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte.

BOLO APLICATION GROUP SRL nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze BOLO APLICATION GROUP SRL prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.

Informații personale

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile BOLO APLICATION GROUP SRL, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebarilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

Legătura cu alte site-uri

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de BOLO APLICATION GROUP SRL utile în legătură cu conținutul site-ului sau și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

BOLO APLICATION GROUP SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Informațiile oferite prin intermediul site-ului boloapp.ro

Orice persoană care vizitează site-ul BOLOAPP.RO și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către BOLO APLICATION GROUP SRL; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către BOLO APLICATION GROUP SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de BOLO APLICATION GROUP SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

BOLO APLICATION GROUP SRL va păstra confidențialitatea acestor informații.

GDPR

Pentru a citi termenii si conditiile pentru acordul GDPR, va rugam sa faceti click aici.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 și directivelor GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării va rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.