Termenii și condițiile de utilizare BOLO

Acceptarea condițiilor

Prin accesarea aplicației BOLO sau al site-ului web boloapp.ro și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați aplicația BOLO sau site-ului web boloapp.ro.

Descrierea serviciilor

Siteul nostru boloapp.ro si/sau aplicația BOLO vă pune la dispoziție informațiile în scop informativ general și nu garantează exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site sau in aplicație toate informațiile să fie exacte.

Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a aplicației BOLO si ale site-ului BOLOAPP.RO de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând aplicația BOLO sau site-ul nostru boloapp.ro, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

Convenție – mandat de reprezentare

Între : “Bolo Aplication Group SRL – Asistent în Brokeraj al RENOMIA SRBA Insurance Broker” , numit în continuare MANDATAR;

și

Client/Utilizator așa cum este identificat el în formularele de contact sau de comandă numit în continuare MANDANT;

ținând cont că

Mandatarul este persoana juridică română, autorizată în condițiile Legii nr.32/2000 sa desfășoare activitatea de broker de asigurare, care negociază pentru clienții sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare și acorda asistență inainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor; părțile au convenit încheierea prezentei Conventii (Mandat de reprezentare) cu respectarea următoarelor clauze:

1.OBIECTUL CONVENTIEI
1.1.Obiectul convenției consta în reprezentarea de către MANDATAR a intereselor MANDANTULUI în legătură cu orice operațiune din domeniul asigurărilor private.
1.2.De asemenea, MANDANTUL conferă MANDATARULUI dreptul de a negocia și intermedia încheierea, modificarea sau reînnoirii politei si a contractului de asigurare cu societatea de asigurare indicată.

2.OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. MANDATARUL are următoarele obligații:
2.1.1.MANDATARUL va urmări derularea contractelor de asigurare, acordand asistenta pe durata derulării acestora, informand MANDANTUL despre scadenta ratelor de asigurare, expirarea contractelor și eventual asupra modificărilor ce trebuiesc efectuate pentru actualizarea contractelor de asigurare.
2.1.2. În situația când clientul/utilizatorul specifica sau solicita in mod expres, MANDATARUL participa activ la lichidarea tuturor daunelor acoperite de politele de asigurare din gestiune, urmărind în principal ca despagubirile sa fie plătite într-un timp cat mai scurt și cuantumul acestora sa fie corect calculat.
2.2. MANDANTUL are următoarele obligații:
2.2.1.Sa pună la dispozitia MANDATARULUI toate informatiile necesare în vederea obținerii celor mai bune oferte de asigurare.
2.2.2.Sa comunice MANDATARULUI orice schimbare privind: sediul, amplasarea riscurilor, valorile asigurate, domeniul de activitate etc. pentru ca acesta să poată efectua modificările în contractele de asigurare.
2.2.3.Sa informeze MANDATARUL despre producerea oricaror daune, pentru ca acesta să poată lua toate măsurile ce se impun pentru lichidarea promptă a lor.
2.2.4.In cazul in care MANDANTUL doreste ca o parte din portofoliul sau de asigurare sa fie gestionat direct sau de către alte terte persoane juridice sau fizice, să informeze MANDATARUL despre acest lucru, pentru evitarea oricăror confuzii.

3.DURATA CONVENTIEI
3.1. Prezenta convenție se încheie pentru o perioada de 1 (un) an incepand cu data semnării sale despre parti.
3.2. Se considera ca prezenta conventie a fost prelungita tacit pentru o perioada egala, dacă nu a fost denunțată de nici una din părți cu cel puțin 60 de zile înainte de expirare.

4.CLAUZE SPECIALE
4.1.Părțile se obliga sa pastreze confidentialitatea operațiunilor desfășurate, a datelor, documentelor și a informațiilor obținute pe perioada derularii prezentei conventii, astfel incat sa fie protejate imaginea și/sau interesele fiecăreia dintre părți.
4.2.De asemenea, părțile se obliga sa nu transmita informațiile obtinute ca urmare a derulării prezentei conventii și nici documentele încheiate unei terte persoane, alta decat societatea de asigurare.
4.3. Pe durata derulării prezentei conventii, MANDANTUL nu are dreptul să încheie același fel de mandat pentru categoria de produse de asigurare ce deriva din prezenta, cu un alt intermediar în asigurari; prezentul mandat înlocuiește orice alt mandat anterior încheiat.
încălcarea acestor prevederi se sancționează cu rezilierea prezentei conventii, și dacă partea ce invocă aceasta clauza a fost lezata are dreptul sa ceara daune-interese.

5.NOTIFICARI
5.1.Toate informațiile furnizate de fiecare parte contractantă se vor comunica pe suport de hârtie sau pe orice alt suport disponibil și accesibil acestora (fax, e-mail, scrisoare recomandata), cu claritate si exactitate, în limba romana sau orice alta limba agreata de parti.
5.2.Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, informațiile pot fi furnizate verbal, atunci cand partea interesată solicita acest lucru sau atunci cand se solicita încheierea urgentă a contractului de asigurare, urmand ca într-un termen cât mai scurt după încheierea acestuia, informațiile sa fie comunicate și în conformitate cu dispozițiile alineatului precedent.

6.ÎNCETAREA și REZILIEREA CONVENTIEI
6.1. Prezenta convenție încetează de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, după cum urmează:
– la expirarea termenului/duratei de validitate pentru care a fost încheiată;
– prin acordul de voință al părților semnatare;
– prin declararea stării de incapacitate de plată sau declanșarea procedurii de lichidare (faliment) a uneia din parti;
– prin revocarea prezentului mandat de către una din parti;
6.2. Oricare din parti poate cere rezilierea prezentei conventii notificand în scris, cu un preaviz de minim 60 zile, in cazul in care cealalta parte:
nu executa o obligatie considerata esentiala pentru prezenta conventie, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o nouă nerespectare a acesteia va duce la rezilierea prezentei conventii, sau cesioneaza drepturile și obligațiile prevăzute de prezenta convenție fără acordul celeilalte parti, sau încălcarea oricărei clauze prezentată la pct.4 al prezentei conventii.

7.CLAUZE FINALE
7.1.Prezentul mandat este cu titlu gratuit, MANDANTUL neavand nici o obligație de plata fata de MANDATAR, dacă obiectul prezentei conventii s-a realizat.
7.2.Părțile convin ca pe parcursul derularii prezentei conventii, la cererea MANDANTULUI, MANDATARUL sa efectueze servicii suplimentare consultanță și asistență, situație ce determina încheierea unui act adițional, cu titlu oneros.
7.3.Orice litigiu între părți va fi solutionat pe cale amiabila sau mediat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, www.asfromania.ro
7.4. Părțile pot conveni asupra modificării prezentei convenții prin încheierea în forma scrisă de acte adiționale.

ATENTIE:
Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006)
“Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice
(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci cand sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al părților asupra utilizarii mijloacelor electronice.
(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. “
Informațiile furnizate de către Utilizatori vor fi stocate de către Mandatar în format electronic și nu vor fi furnizate către nici o alta terta parte, decât cele implicate în mod direct de furnizarea serviciilor specifice aplicației BOLO. Mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziție destinatarului pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor sunt: email (contact@boloapp.ro) sau online, prin aplicatie de suport.
Limba în care se poate încheia contractul este numai limba romana.
Termenii și condițiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru toate aplicatiile si website-urile pentru care Bolo Aplication Group SRL are calitatea de autor / proprietar / administrator.
Contractele de asigurare se supun reglementărilor emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, www.asfromania.ro, împreuna cu modificările ulterioare iar condițiile de asigurare sunt specifice fiecărei societăți de asigurare în parte. Răspunderea în ceea ce privește contractele de asigurare precum și condițiile de asigurare revine societăților de asigurare emitente în integralitatea lor.
Termenii și condițiile de folosire se supun legislației romane. In caz de litigiu, se va încerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească.

Corectitudinea datelor

Asiguratul/solicitantul declara ca cunoaste dispozițiile articolului 244 Cod penal cu privire la inducerea sau menținerea în eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, că datele completate sunt corecte și corespund unuia dintre următoarele documente : certificat de înmatriculare/carte de identitate a vehiculului sau fisa de inmatriculare semnată și avizata in dreptul cumparatorului (daca este cazul).

Drepturi de autor

Mandatarul beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. Conținutul integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris al proprietarului.

Condiții de utilizare. Garanții.

Utilizatorul folosește aplicația BOLO și site-ul boloapp.ro pe riscul propriu, Mandatarul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau că urmare a utilizării informațiilor de pe Site. Mandatarul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.


Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Drepturile asupra conținutului site-ului boloapp.ro

BOLO APLICATION GROUP SRL deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta toate drepturile de autor și cele brevetate. Nu aveți dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați, dezasamblați aplicația software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea BOLO APLICATION GROUP SRL, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului BOLOAPP.RO este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de BOLO APLICATION GROUP SRL. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea BOLO APLICATION GROUP SRL.

Accesul și utilizarea paginii BOLOAPP.RO sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găși informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe BOLOAPP.RO sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii BOLOAPP.RO pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul BOLOAPP.RO nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților BOLOAPP.RO.

Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor oferite de BOLO APLICATION GROUP SRL.

BOLO APLICATION GROUP SRL nu va acordă nici o garanție referitoare la:

 • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
 • inexistența pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, BOLO APLICATION GROUP SRL nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele BOLOAPP.RO, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului BOLOAPP.RO nu poate constitui o oferta fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea BOLOAPP.RO în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conținutul paginii web BOLOAPP.RO, a informațiilor și a altor materiale prezentate de comunitatea BOLOAPP.RO nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

BOLOAPP.RO nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței; nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nici o persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

Obiectivul conținutului site-ului boloapp.ro

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte.

BOLO APLICATION GROUP SRL nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze BOLO APLICATION GROUP SRL prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.

Informații personale

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile BOLO APLICATION GROUP SRL, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebarilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

Legătura cu alte site-uri

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de BOLO APLICATION GROUP SRL utile în legătură cu conținutul site-ului sau și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

BOLO APLICATION GROUP SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Informațiile oferite prin intermediul site-ului boloapp.ro

Orice persoană care vizitează site-ul BOLOAPP.RO și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către BOLO APLICATION GROUP SRL; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către BOLO APLICATION GROUP SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de BOLO APLICATION GROUP SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

BOLO APLICATION GROUP SRL va păstra confidențialitatea acestor informații.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR – BOLO

Temeiul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea serviciilor de brokeraj în toate tipurile de asigurări din cadrul aplicației BOLO, care funcționează sub entitatea legală BOLO APLICATION GROUP SRL, identificabilă prin ROONRC.J33/2257/2022 și CIF: 47078570.

Prin solicitarea dumneavoastră de a achiziționa asigurări în cadrul aplicației BOLO, vă exprimați acordul că datele dumneavoastră să fie preluate, prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul asigurărilor din România, reglementate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Control asupra datelorBOLO APLICATION GROUP SRL

Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul asigurărilor. BOLO APLICATION GROUP SRL nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, și derulează campanii de marketing direct doar în cazul în care primim acordul dumneavoastră sau al clienților noștri în mod expres.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către BOLO APLICATION GROUP SRL se dorește a fi făcută doar în scopul în care datele dumneavoastră au fost preluate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dumneavoastră personale au fost colectate.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea sau prestarea serviciului de brokeraj de către BOLO APLICATION GROUP SRL. În cazul în care se întâmplă ca un client să ofere în mod voluntar mai multe informații, acestea sunt șterse imediat iar informațiile colectate vor fi folosite doar în scopul serviciului de eliberare poliță de asigurare. Datele nu sunt folosite în alte scopuri, nici măcar în comunicările comerciale.

Datele dumneavoastră personale sunt transferate de la și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru. În funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dumneavoastră, acestea pot fi accesate de către diverse departamente in cadrul BOLO APLICATION GROUP SRL: contabilitate, vânzări, resurse umane, call center, laborator.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

Dacă în viitor vă vom dezvălui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor în mod direct, iar dacă acest lucru nu este posibil, vom publica pe site-ul companiei informațiile necesare.

Datele dumneavoastră sunt localizate pe teritoriul UE, nu transferăm datele dumneavoastră personale în țari din afară UE, sau către o organizație internaționala.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale o vor face.

Ne asigurăm că accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este împiedicat și că prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aveți dreptul să accesați datele dumneavoastră personale. La cererea dumneavoastră vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul se referă și la eventualele date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră.

În cazul în care vă confirmăm faptul că vă procesăm datele personale, veți primi acces la acestea, dacă solicitați un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă solicitați o astfel de copie.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale. Dacă veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea către asigurator sau ASF), această prelucrare va continua. Dacă exercitați acest drept înainte de a achiziționa asigurări în cadrul aplicației BOLO, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a va furniza serviciile noastre, deoarece fără a va identifica în mod real nu puteți accesa serviciile noastre. În acest caz, veți fi anunțat de către angajații BOLO APLICATION GROUP SRL că datele dumneavoastră nu sunt procesate și nu veți putea accesa serviciile noastre. Nici o rambursare a eventualelor costuri achitate nu va fi aplicabilă.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră personale. Vom rectifica datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale. La cererea dumneavoastră vom șterge datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau va prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dumneavoastră și nu există alt temei pentru prelucrare.

Puteți trimite solicitarea referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale la adresa de e-mail contact[at]boloapp.ro (va rugăm să înlocuiți [at] cu @ atunci când veți trimite solicitarea)

Veți primi răspunsul nostru la solicitarea dumneavoastră la adresa de email pe care o indicați sau, în absența unei indicații clare, la adresa utilizată pentru a depune cererea.

Cererea dumneavoastră va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai îndelungat pentru a răspunde, caz în care va vom comunica eventuala întârziere, dar nu mai mult de 60 de zile de la primire.

Pentru mai multe informații referitoare la GDPR, puteți apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicată la aceeași adresă web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

Suntem o entitate românească ce oferă servicii în România rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română.

Control asupra datelorRENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL 

După ce toate informațiile pentru eliberarea unei oferte de asigurări sunt colectate de către aplicația BOLO, acestea sunt trimise mai departe către brokerul de asigurare-reasigurare sub care compania BOLO APLICATION GROUP SRL activează, și anume RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL, care la rândul sau se va folosi de datele utilizatorului pentru a genera oferta de asigurare particulară, oferta care este apoi prezentată către utilizator în aplicația BOLO pentru a fi plătită sau salvată, cu posibilitatea de a fi plătită ulterior, în temeiul și limita de timp prevăzută de lege.

Prin continuarea comenzii prin intermediul aplicației BOLO am luat la cunostinta următoarele aspecte comunicate de către reprezentantul RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER SRL denumită în continuare RENOMIA-SRBA :

 1. RENOMIA-SRBA este autorizata sa funcționeze ca broker de asigurare-reasigurare, incepand cu data de 24/10/2001 în baza Deciziei Președintelui CSA nr. 12 din 30/10/2001 și este inmatriculata în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-009/10.04.2003.
 2. Aceste informatii, pot fi verificate la sediul societății din București, Str. Aristide Pascal Nr. 29-31, Etaj 1, Sector 3, tel 021 313 83 93 pe site-ul societății www.renomia.ro, precum și pe pagina de internet la adresa www.asfromania.ro;
 3. În conformitate cu prevederile Art. 35 alin. (10) din Legea 32/2000, societatea noastra, este imputernicita sa colecteze primele de asigurare și sa emita documente de asigurare în numele asigurătorului;
 4. În cazul în care aveti neclaritati, nelamuriri, nemulțumiri sau sesizări legate de Contractele de Asigurare încheiate precum și eventuale reclamații la adresa personalului societății noastre prin intermediul căruia v-ați încheiat contractele de asigurare va rugam sa ne contactați telefonic la: 021 313.83.93; 021 313.85.78, fax 021 315.49.49 sau e-mail la adresa: office@renomia.ro și veți primi un răspuns din partea noastra in maxim 3 zile lucratoare.
 5. Declar următoarele :
1  . Comunicarea electronica

Sunt de acord sa primesc toata corespondenta precontractuala si contractuala cu RENOMIA-SRBA pe cale electronica, utilizând datele de contact comunicate în prezentul Acord, iar aceasta comunicare va produce aceleași efecte ca și comunicarea scrisă. Declar pe propria răspundere ca datele de contact imi apartin, sunt corecte și complete și orice informație primită prin aceste mijloace de comunicare îmi va fi opozabila din momentul transmiterii ei de către RENOMIA-SRBA. În cazul în care datele mele de contact vor suferi modificări, voi comunica în cel mai scurt timp către RENOMIA-SRBA noile date de contact, prin comunicarea acestora catre adresa de e-mail office@renomia.ro  sau prin semnarea unui nou Acord. În situația în care nu voi comunica noile date de contact în termen de cel mult 3 zile de la schimbarea acestora sunt de acord și accept ca întreaga culpă îmi aparține, RENOMIA-SRBA fiind exonerat de orice răspundere în ceea ce privește obligația de informare si corespondenta precontractuala si contractuala daca a transmis respectivele informatiile catre datele mele de contact comunicate prin semnarea acestui formular. Sunt de acord ca în relația cu RENOMIA-SRBA sa pot folosi și semnatura biometrica și ca aceasta semnătura sa producă aceleași efecte ca și semnătura pe suport hârtie. Plata primei de asigurare reprezinta acceptul meu privind încheierea politei de asigurare, respectiv înțelegerea și acceptarea termenilor și a condițiilor contractului de asigurare.

2  . Prelucrarea datelor cu caracter personal
 1. Sunt de acord cu prelucrarea de către RENOMIA-SRBA, a datelor mele cu caracter personal inclusiv cele privind starea de sanatate, indispensabile în vederea prestarii serviciilor de asigurare (ofertare, emitere polite, acordare despăgubiri), cu respectarea legislației specifice în vigoare. Exclusiv în legătură cu polițele de asigurare ce au componenta de asigurare de viață și sanatate, autorizez și exonerez de secretul profesional orice medic sau instituții ce dețin informații referitoare la istoricul meu medical, în vederea punerii acestora la dispoziția RENOMIA-SRBA in caz de dauna.
 2. Sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de RENOMIA-SRBA pentru scopuri statistice, respectiv de marketing, sa fiu contactat și sa primesc informații relevante de la RENOMIA-SRBA sau de la persoane imputernicite expres de RENOMIA-SRBA in acest sens, în vederea fructificării de eventuale oportunități de asigurare, respectiv a îmbunătățirii serviciilor pe care RENOMIA SRBA mi le ofera.
 3. Declar ca am luat la cunostinta și sunt de acord cu faptul ca datele personale consemnate în Contractele de Asigurare vor fi prelucrate și stocate cu respectarea prevederilor legale în materie, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal nr 2016/679, privind Legea 677/2001, cu modificările și completarile ulterioare și ale Legii 32/2000, cu modificările și completarile ulterioare, RENOMIA-SRBA fiind înregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP cu nr . 4473 si am fost informat ca:
 • RENOMIA-SRBA prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul prestarii serviciilor de asigurare. Pentru a facilita aceste servicii, datele colectate pot fi transmise și prelucrate de către Companii din Grupul RENOMIA sau de orice alt tert imputernicit expres de către RENOMIA-SRBA iar stocarea datelor legate de semnatura electronica se efectuează într-un mod securizat fără posibilitatea de a fi utilizate în alt scop decat cel al prelucrării în scopul prestarii serviciilor de asigurare.
 • Am dreptul de informare, de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal inclusiv dreptul de opozitie și alte drepturi ce rezultă din legislația privind protectia datelor si pot sa le exercit printr-o cerere scrisa transmisa catre RENOMIA-SRBA, prin intermediul serviciilor poștale sau la adresa de e-mail office@renomia.ro
 • Pot solicita în orice moment modificarea sau retragerea acordului referitor la contactarea de către RENOMIA-SRBA în scopuri de marketing sau a acordului referitor la comunicarea electronică, printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail office@renomia.ro sau prin alte mijloace electronice puse la dispoziție de către RENOMIA-SRBA.
 • Pot solicita ștergerea datelor personale dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimțământul meu sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate initial.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri contractuale (2.a) va pune RENOMIA-SRBA în imposibilitatea de a-mi oferi serviciile de asigurare iar pentru scopurile enumerate la punctul 2.b va pune RENOMIA-SRBA în imposibilitatea de a-mi transmite oferte promoționale sau informații referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform programelor de loialitate ale companiei.

Această notă de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează Directiva 95/46/CE) și va fi în mod dinamic adaptată la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de tot suportul și disponibilitatea noastră de a implementa corect prevederile legale din domeniul sănătății și implicit pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.